Jump to content

Translation Issues or Suggestions


Nenad
 Share

Featured Comment

On 6/13/2022 at 6:25 PM, Norigumi1 said:

Translation under support button
image.png.982e26151946a1c38584d627e041d18d.pngimage.thumb.png.e628e62a413b2cf8b92596b88b362acc.png
ENG
Deposit still not credited?
Geenral information about crypto transactions

PL
Depozyt wciąż nie został potwierdzony
Wszelkie informacje odnośnie depozytu w kryptowalutach
 
ENG
All cryptocurrency transactions must be confirmed on the blockchain before 
credited to your balance. This is a completely automatic process and therefore there is no way 
to speed this up, as it is determined by the network.

PL
Wszystkie transakcje muszą zostać potwierdzone na blockchain zanim zostaną przyznane na twoje konto.
Jest to w pełni automatyczny proces niestety nie ma możliwości przyśpieszenia go ponieważ jest to proces zależny od sieci

ENG

Stake requires a certain number of confirmations on the network depending
 on the coin you choose, and this information can be seen via Transactions > Deposits. 

PL
Stake wymaga określonej ilości potwierdzeń w zależności od wybranej sieci , możesz sprawdzić swój depozyt
poprzez transakcje > depozyt.

ENG
The time this process takes is fully dependent on the state of the network as well as the fee 
used on the transaction (i.e. setting a higher fee will typically result in faster confirmations).
 Generally if the network is congested or under heavy demand then you can expect transactions to be 
slower than usual to confirm. 

PL

Czas trwania procesu jest w pełni zależny od stanu sieci, a także od opłaty
użytej w transakcji (tj. ustawienie wyższej opłaty zazwyczaj skutkuje szybszym potwierdzeniem).
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli sieć jest mocno przeciążona można się spodziewać że transakcje będą:
zajmować dłużej czasu w celu potwierdzenia .

ENG
Please note: If you set your fee too low, your transaction can expire and your funds may be 
refunded back to the address/wallet you sent them from after a period of time. This is a rare case 
and not something we can control.

PL

Uwaga: Jeśli ustawisz zbyt niską opłatę, transakcja może zostać odrzucona, a środki mogą zostać
zwrócone na adres/portfel , z którego je wysłałeś po pewnym czasie. To rzadki przypadek
a nie coś, co możemy kontrolować.
image.png.d2f9c3dc3ed6d4061f9689cbc9798827.png
Stake VIP Program Overview - Omówienie programu Stake VIP
How to calculate your VIP progress? - Jak obliczyć swój postęp VIP?
Making your first Deposit - Dokonywanie pierwszej wpłaty


image.thumb.png.8d3338ee52c4b512fcb2b96eadc58b9f.png

How to calculate your VIP progress? - Jak obliczyć swój postęp VIP?

ENG

Easily calculate your VIP progress. How much do you need to wager for your next VIP rank.

PL
Jak łatwo obliczyć swój postęp VIP. Ile musisz postawić aby osiągnąć następną rangę VIP.
ENG
Written by Ivica
Updated over a week ago
PL
Napisano przez Ivica
Zaktualizowano ponad tydzień temu
ENG
In case you are wondering how much wager you need to your next VIP rank, let me try and to help you.
PL
Jeśli zastanawiałeś się, ile zakładów potrzebujesz, aby uzyskać następną rangę VIP, pozwól, że spróbuję ci pomóc. 
ENG
Let's take for example that you are at 40% to Silver.
Here is one way in which you can calculate how much you need to wager to Silver rank:
$50.000 (requirement for Silver) - $10.000 (requirement for Bronze) = $40.000 (the new wager you need to meet to level up)
40 (%) X 40.000/100 = $16.000
That is the amount you already wagered, so you need 40.000 - 16.000 = 24.000$ more to wager to reach the Silver VIP rank.
PL
Weźmy na przykład, że osiągnąłeś 40% do poziomu Srebra. Oto jeden ze sposobów, w jaki możesz obliczyć, ile musisz postawić, aby uzyskać rangę Srebro: 50 000 $ (wymaganie dla srebra) - 10 000 $ (wymaganie dla brązu) = 40 000 $ (jest to łączna wartość którą musisz postać, aby uzyskać kolejny poziom)
40 (%) X 40 000/100 = $ 16 000
 Jest to kwota, którą już postawiłeś, więc potrzebujesz jeszcze 40 000 - 16 000 = 24 000 $ rozegrać , aby osiągnąć srebrną rangę VIP.
ENG
You can always speed up the process by using any percentage calculator available online.
For example https://percentagecalculator.net/
PL
Zawsze możesz przyspieszyć ten proces, korzystając z dowolnego kalkulatora procentowego dostępnego online. Na przykład https://percentagecalculator.net/
ENG

image.thumb.png.4cdd003f5b8690dbb3b82fe03e060b46.png
PL
image.thumb.png.cb7407a7ee1edb4b033743db7b34ba54.png
ENG
And here's the list of wagering requirements for all VIP ranks on our website that you can use as reference:

Bronze - $10k

Silver - $50k

Gold - $100k

Platinum 1 - $250k

Platinum 2 - $500k

Platinum 3 - $1 million

Platinum 4 - $2.5 million

Platinum 5 - $5 million

Platinum 6 - $10 million

Diamond 1 - $25 million

Diamond 2 = $50 million

Diamond 3 = $100 million

Diamond 4 = $250 million

Diamond 5 = $500 million

Good luck in pursuing your next VIP rank! 😉
PL
A oto lista wymagań dotyczących zakładów dla wszystkich rang VIP na naszej stronie, których możesz użyć jako odniesienia:

Bronz- $10k

Srebro- $50k

Złoto- $100k

Platyna 1 - $250k

Platyna 2 - $500k

Platyna 3 - $1 milion

Platyna 4 - $2.5 milion

Platyna 5 - $5 milion

Platyna 6 - $10 milion

Diament 1 - $25 milion

Diament 2 = $50 milion

Diament 3 = $100 milion

Diament 4 = $250 milion

Diament 5 = $500 milion

Powodzenia w zdobywaniu kolejnych rang VIP! 😉
image.thumb.png.abb2e844395c03610fb638246a5eb8a5.png
ENG
Stake VIP Program Oveview
VIP program and everything you need to know about it.
PL
Opisanie Programu Stake VIP
Program VIP i wszystko co musisz o nim wiedzieć.
ENG
Written by Milan
Updated over a week ago
PL
Napisano przez Milan
Zaktualizowano ponad tydzień temu
ENG
Stake offers a second to none VIP program which we have become extremely famous for. As you level up through the program your bonuses & benefits will increase.
It is important to note that the wagering requirements are put in place to ensure users can prove their potential before we undertake the full VIP benefits. This is done in order to maximize the experience for all players & ensure the correct players are receiving the most.
PL
Stake oferuje niezrównany program VIP, z którego słyniemy. W miarę możliwości osiągania kolejnych poziomów w programie Twoje bonusy i korzyści wzrosną.
Ważne jest, aby pamiętać, że wymagania dotyczące obrotu mają na celu zapewnienie użytkownikom, możliwość odkrycia ich potencjału, zanim skorzystamy z pełnych korzyści VIP. Odbywa się to w celu zmaksymalizowania doświadczenia dla wszystkich graczy i zapewnienia, że właściwi gracze otrzymują najwięcej.

ENG
Levels & Requirements

Bronze: $10,000

Silver: $50,000

Gold: $100,000

Platinum: $250,000

Platinum II: $500,000

Platinum III: $1,000,000

Platinum IV: $2,500,000

Platinum V: $5,000,000

Platinum VI: $10,000,000

Diamond: $25,000,000
PL
Poziomy i wymagania

Bronz: $10,000

Srebro: $50,000

Złoto: $100,000

Platyna: $250,000

Platyna II: $500,000

Platyna III: $1,000,000

Platyna IV: $2,500,000

Platyna V: $5,000,000

Platyna VI: $10,000,000

Diament: $25,000,000

ENG
Level up Bonuses (All Levels)

VIP level-up bonuses are given out by either our support team or your VIP host every time you achieve a new VIP level.

VIP level up bonuses take into account a base amount per level + extra depending on your recent gameplay. This means if you are not having much luck you will receive a bit extra on top of the base amount.
PL
Premie za wyższy poziom (wszystkie poziomy)

Premie za osiągnięcie kolejnego poziomu VIP są przyznawane przez nasz zespół wsparcia lub hosta VIP za każdym razem, gdy osiągniesz nowy poziom VIP.

Bonusy za awans VIP uwzględniają kwotę bazową na poziom + premie w zależności od twoich ostatnich rozgrywek. Oznacza to, że jeśli nie będziesz miał dużo szczęścia, otrzymasz trochę więcej oprócz kwoty bazowej.
ENG
Rakeback (Bronze)

Rakeback is a benefit whereby you passively earn extra money on every single bet you place. Regardless of whether you win or lose.

It is calculated as a percentage of each bet depending on the house edge of the game. For every bet you place on the casino, you will receive 5% of the edge back.
PL
Zwrot (Brązu)

Zwrot to korzyść, dzięki której pasywnie zarabiasz dodatkowe pieniądze na każdym postawionym przez Ciebie zakładzie. Niezależnie od tego, czy wygrasz, czy przegrasz.

Jest obliczany jako procent od każdego zakładu w zależności od przewagi kasyna w grze. Za każdy zakład postawiony w kasynie otrzymasz zwrot 5% przewagi.
ENG
Weekly Boost (Bronze)

The weekly boost is given out every week at 12:30pm GMT on Saturday. It is posted in the VIP only Telegram group.

 

The weekly boost is calculated based on your previous 7 days wagered alongside your VIP level. Your VIP level will give you a base amount and your total wagered will increase this base amount.
PL
Tygodniowy Zwrot (Brązu) Tygodniowy bonus jest rozdawany co tydzień o 12:30 GMT w sobotę. Jest on publikowany na grupie Telegramu tylko dla VIP-ów. Tygodniowy bonus jest obliczany na podstawie Twoich poprzednich 7 dni rozgrywki wraz z Twoim poziomem VIP. Twój poziom VIP da ci kwotę bazową, a suma postawionych zakładów zwiększy tę kwotę bazową.
ENG
Monthly Bonus (Bronze)

The monthly bonus is given out once a month. The day it is given is generally random, but should typically be around the 15th. It is sent via Email as long as you have a confirmed Email.

 

The monthly bonus is calculated based on your wagered since the previous monthly bonus. Your VIP level will give you a base amount and your total wagered will increase this base amount.
PL
Miesięczny Bonus (Brązu)

Miesięczny Bonus jest przyznawana raz w miesiącu. Dzień, w którym jest podawany, jest na ogół przypadkowy, ale zwykle powinien przypadać około 15-tego. Jest wysyłany za pośrednictwem e-maila, o ile masz potwierdzony adres e-mail.

Premia miesięczna jest obliczana na podstawie rozgrywki od poprzedniej premii miesięcznej. Twój poziom VIP da ci kwotę bazową, a suma postawionych zakładów zwiększy tę kwotę bazową.
ENG
VIP Host (Platinum IV)

At Platinum IV VIP you are assigned a dedicated VIP host. VIP hosts are available to help with almost anything you need. This creates a more personal experience & helps you to feel more comfortable on the platform whilst maximizing the benefits you can receive.

We like to think this is when the true Stake VIP experience begins.
PL
Opiekun VIP (Platyna IV)

W Platynie IV VIP otrzymujesz dedykowanego Opiekuna VIP. Opiekuni VIP są dostępni, aby pomóc prawie we wszystkim, czego potrzebujesz. Stwarza to bardziej osobiste wrażenia i pomaga poczuć się bardziej komfortowo na platformie, jednocześnie maksymalizując korzyści, jakie możesz otrzymać.

Lubimy myśleć, że właśnie wtedy zaczyna się prawdziwe doświadczenie Stake VIP.
ENG
Reload (Platinum)

A reload is a bonus you can claim either once every day, once every hour or even once every 10 minutes. This bonus has no strings attached.

This specific reload that you'll receive on this level is a daily one and you will be able to claim it once per day.

Reload is calculated based on your previous 7-14 days wagered. Your previous 7-14 days profit is also then calculated. If your profit is negative on the previous 7-14 days, you will receive an additional amount on your reload amount.

Reloads are set by your awesome senior support staff as soon as you reach Platinum VIP level.
PL
Przeładowanie (Platyna)

Przeładowanie to bonus, który możesz odebrać raz dziennie, raz na godzinę lub nawet raz na 10 minut. Ten bonus nie ma żadnych zobowiązań.

To konkretne przeładowanie, które otrzymasz na tym poziomie, odbywa się codziennie i będziesz mógł je odebrać raz dziennie.

Doładowanie jest obliczane na podstawie Twoich poprzednich 7-14 dni rozgrywki. Następnie obliczany jest Twój zysk z poprzednich 7-14 dni. Jeśli Twój zysk jest ujemny w ciągu ostatnich 7-14 dni, otrzymasz dodatkową kwotę do kwoty przeładowania.

Przeładowania są ustawiane przez twój niesamowity starszy personel wsparcia, gdy tylko osiągniesz poziom Platyny VIP.
ENG
Customized Benefits (Diamond)

If there's something we're missing which you're looking for, we're able to customize a specific VIP program to your liking. We understand not one size fits all!

This customization can be done through your VIP host.

For more information, please visit this page.
PL
Indywidualne korzyści (Diament)

Jeśli brakuje nam czegoś, czego szukasz, jesteśmy w stanie dostosować konkretny program VIP do Twoich upodobań. Rozumiemy, że nie jeden rozmiar pasuje do wszystkich!

To dostosowanie można wykonać za pośrednictwem Opiekuna VIP.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź tę stronę.

 

 

image.png.eadae3d074ca60131ecdb0ae7ea4a192.png
Status : Wszystkie systemy sprawne
Zaktualizowano (****)

IN (****) instead of a star there is name of the monto
January — styczeń
February — luty
March — marzec
April — kwiecień
May — maj
June — czerwiec
July — lipiec
August — sierpień
September — wrzesień
October — październik
November — listopad
December — grudzień

Thank you for the huge amount of work you put into the translation. Unfortunately the entire support articles translation was done months ago and we are waiting for it to be uploaded by the appropriate department.

Please do not report any further missing translations for https://help.stake.com/. When the Polish version appears here, then you can report all kinds of issues

29 minutes ago, Michper_ said:

image.png.9cb56f53a46b7a03f4fafe67e58683f2.png

As you have changed the view of profit.

Now its not showing payout which here would be 0.08$ but shows only profit (zysk).

There should be Profit and not Wypłata.

Same as in table with your bets.

So either change what is seen under payout (wypłata) or change the naming to profit (zysk)

 

Zysk means profit and can be used here overall, but to be more specific, there is profit (zysk) / loss (strata)

 image.thumb.png.b58cd9763e2ed6483702e998758c7a48.png

29 minutes ago, morganek said:

it should be "zysk" not "wypłata"

zysk.jpg

You both reported the same thing. I will think about how to change this and apply the appropriate fix - it is very possible that the translation will not change at all.

Referring to what you have written "Zysk / Strata" is not a proper form either, because in case of a bet for $15 on a multiplier of 1.1 our loss would be $15 and profit $1.5

Edited by oscar
Link to comment
Share on other sites

  • Moderator
50 minutes ago, oscar said:

Thank you for the huge amount of work you put into the translation. Unfortunately the entire support articles translation was done months ago and we are waiting for it to be uploaded by the appropriate department.

Please do not report any further missing translations for https://help.stake.com/. When the Polish version appears here, then you can report all kinds of issues

You both reported the same thing. I will think about how to change this and apply the appropriate fix - it is very possible that the translation will not change at all.

Referring to what you have written "Zysk / Strata" is not a proper form either, because in case of a bet for $15 on a multiplier of 1.1 our loss would be $15 and profit $1.5

Zysk can be negative as well and it will match this. In Poland we do use this when we have any variance. Just as profit in english can also be negative.

Link to comment
Share on other sites

image.thumb.png.203cbbb3e5b5ac8047bd2cca28e28b6a.png

How to buy Crypto - Jak kupić kryptowaluty

ENG
Buying various Cryptocurrencies through the established exchanges has always been the cheaper option. Usually, providing KYC, funding your account, and processing the bank transfer may take between a couple of days to an entire week depending on your country and the location of your bank.
Whether you are buying or betting at Stake, these hold ups can be the vital difference between going away with a profit or making a loss.
Buying Cryptocurrencies is the most convenient way to be a part of the largest economic revolution since the invention of fiat currency. Fortunately, you do not need to be an IT expert or queue up to purchase your choice of coins anymore.
The two ways to get Cryptocurrencies are either through mining new coins or purchasing them in the open market. Mining new coins can prove to be difficult, as it can be a costly and complicated process. So, our recommendation is that players start by purchasing the first coins. This blog focuses on the different ways you can convert your money into Cryptocurrency which will help you in accessing the full services of Stake.
Converting your fiat currency (USD, Euro, ETC.) into Cryptocurrency used to be a taxing prospect, but its current growth and popularity means there are easier and more convenient options turning up each day. You can purchase Cryptocurrency by following these three steps:
Setting up your wallet.
Choosing the platform of your choice to purchase the Cryptocurrency.
Selecting a payment method.
These steps will be further explained below for better understanding.
Step 1: Setting up your wallet
Selecting and setting up your Cryptocurrency wallet is the first step to getting your choice of coins. A wallet works like a bank account and is necessary for exchange of funds across the crypto networks.
You just need to download/install the software to your preferred platform and follow the instructions. The players will need to choose a strong password, perform a backup and it is vital to follow the account recovery guidelines. If you need further information on how to do this, you can just reach out to us.
There are some online services who provide their own wallets, but we recommend keeping your funds in a wallet which you can access with your private keys to avoid the risk of losing your money because of a hack or bug in the service provider’s servers.
Once you get yourself used to the platform, the next step is to purchase your choice of cryptocurrency.

Step 2: Choosing the platform

Selecting the best platform to purchase cryptocurrency is primarily based on your location and the legalities in your country. Although, cryptocurrencies are legal in many countries but, its regulation is still in early stages. Therefore, some platforms might be unable or unwilling to offer their services in some countries.

Players can purchase directly through Stake using a credit/debit card, bank payments, exchanges, dedicated OTC, and the site also has the option to purchase using Apple Pay. The different options vary but are dependent on your preferences.

Purchasing via Stake with your credit/debit card is the most convenient option, though there is a fee for this type of transaction. Verified vendors and exchanges are cheap and secure ways but require setting up an account. For this ease and convenience, they require identity verification to comply with local and international regulations.

If you have dealt with cryptocurrencies before and your primary focus is privacy, you can use an ATM or look at the private methods on OTC platforms.

Using a Credit/Debit Card on Stake:

Buying cryptocurrency using your credit or debit cards is quick and trouble free on the Stake platform thanks to our partnership with Moonpay, the largest provider of different currencies. You can further explore this option by following this link: https://news.stake.com/how-to-buy-crypto-on-stake/.

Step 3: Selecting a payment method

Firstly, you will need to take into consideration the accepted payment methods for each section of the marketplace. There are various implications of different payment methods related to security, price and time taken for the transaction. Below is a list of payment options available to the players:

Bank Transfers

Credit/Debit Card

Paypal/Other Online Platforms

Gift Cards

Congratulations, now you have all the instruments to buy and invest in the various cryptocurrencies. If you are using a web wallet or a third-party service, make sure that you transfer to your Stake wallet. You will be able to hold onto, trade and use cryptocurrency on Stake according to your preference.

This guide should help cryptocurrency buyers across the world, though some countries have their own unusual ways of purchasing cryptocurrencies. Here at Stake we strive to keep our players updated and informed.


PL
Kupowanie różnych kryptowalut za pośrednictwem giełd zawsze było tańszą opcją. Zazwyczaj weryfikacja KYC, zasilenie konta i przetworzenie przelewu bankowego może zająć od kilku dni do całego tygodnia, w zależności od kraju i lokalizacji banku.
Niezależnie od tego, czy kupujesz, czy obstawiasz zakłady, te wstrzymania mogą stanowić kluczową różnicę między odejściem z zyskiem a stratą.
Kupowanie kryptowalut to najwygodniejszy sposób, aby stać się częścią największej rewolucji gospodarczej od czasu wynalezienia waluty fiducjarnej. Na szczęście nie musisz już być ekspertem IT ani stać w kolejce, aby kupić wybrane monety.
Dwa sposoby na zdobycie kryptowalut to wydobywanie nowych monet lub kupowanie ich na otwartym rynku. Wydobywanie nowych monet może okazać się trudne, ponieważ może być kosztownym i skomplikowanym procesem. Dlatego zalecamy, aby gracze zaczęli od zakupu pierwszych monet. Ten blog koncentruje się na różnych sposobach konwersji pieniędzy na kryptowalutę, które pomogą Ci uzyskać dostęp do pełnych usług Stake.
Zamiana waluty fiducjarnej (USD, Euro, ITP.) na kryptowalutę była kiedyś perspektywą podatkową, ale jej obecny wzrost i popularność oznaczają, że każdego dnia pojawiają się łatwiejsze i wygodniejsze opcje. Możesz kupić kryptowalutę, wykonując następujące trzy kroki:
Konfigurowanie portfela.
Wybór wybranej platformy do zakupu kryptowaluty.
Wybór metody płatności.
Te kroki zostaną dokładniej wyjaśnione poniżej w celu lepszego zrozumienia.
Krok 1: Konfigurowanie portfela
Wybór i konfiguracja portfela kryptowalut to pierwszy krok do wyboru monet. Portfel działa jak konto bankowe i jest niezbędny do wymiany środków w sieciach kryptograficznych.
Wystarczy pobrać/zainstalować oprogramowanie na preferowaną platformę i postępować zgodnie z instrukcjami. Gracze będą musieli wybrać silne hasło, wykonać kopię zapasową i koniecznie przestrzegać wskazówek dotyczących odzyskiwania konta. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, jak to zrobić, możesz po prostu skontaktować się z nami.
Niektóre usługi online oferują własne portfele, ale zalecamy trzymanie środków w portfelu, do którego można uzyskać dostęp za pomocą kluczy prywatnych, aby uniknąć ryzyka utraty pieniędzy z powodu włamania lub błędu na serwerach usługodawcy.
Gdy już przyzwyczaisz się do platformy, następnym krokiem jest zakup wybranej kryptowaluty.


Krok 2: Wybór platformy

Wybór najlepszej platformy do zakupu kryptowaluty opiera się przede wszystkim na Twojej lokalizacji i legalności w Twoim kraju. Chociaż kryptowaluty są legalne w wielu krajach, ich regulacja jest wciąż na wczesnym etapie. Dlatego niektóre platformy mogą nie być w stanie lub nie udzielać możliwości swoich usług w niektórych krajach.
Gracze mogą kupować bezpośrednio przez Stake za pomocą karty kredytowej/debetowej, płatności bankowych, wymian, dedykowanego OTC, a strona ma również opcję zakupu za pomocą Apple Pay. Różne opcje różnią się od siebie, ale zależą od Twoich preferencji.
Zakup za pośrednictwem Stake za pomocą karty kredytowej/debetowej jest najwygodniejszą opcją, chociaż za tego typu transakcję pobierana jest opłata. Zweryfikowani dostawcy i giełdy są tanim i bezpiecznym sposobem, ale wymagają założenia konta. Dla tej łatwości i wygody wymagają weryfikacji tożsamości, aby zachować zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami.
Jeśli miałeś już do czynienia z kryptowalutami, a Twoim głównym celem jest prywatność, możesz skorzystać z bankomatu lub przyjrzeć się prywatnym metodom na platformach OTC.
Korzystanie z karty kredytowej/debetowej na Stake:
Kupowanie kryptowaluty za pomocą karty kredytowej lub debetowej jest szybkie i bezproblemowe na platformie Stake dzięki naszej współpracy z Moonpay, największym dostawcą różnych walut. Możesz dokładniej zbadać tę opcję, klikając ten link: https://news.stake.com/how-to-buy-crypto-on-stake/.

Krok 3: Wybór metody płatności

Po pierwsze, musisz wziąć pod uwagę akceptowane metody płatności dla każdej sekcji rynku. Różne metody płatności mają różne konsekwencje związane z bezpieczeństwem, ceną i czasem potrzebnym na transakcję. Poniżej znajduje się lista opcji płatności dostępnych dla graczy:
Przelewy bankowe
Karta kredytowa / debetowa
Paypal/inne platformy internetowe
Karty podarunkowe
Gratulacje, teraz masz wszystkie instrumenty do kupowania i inwestowania w różne kryptowaluty. Jeśli korzystasz z portfela internetowego lub usługi innej firmy, upewnij się, że przenosisz ją do swojego portfela Stake. Będziesz mógł trzymać, handlować i używać kryptowaluty na Stawka zgodnie ze swoimi preferencjami.
Ten przewodnik powinien pomóc kupującym kryptowaluty na całym świecie, chociaż niektóre kraje mają swoje nietypowe sposoby kupowania kryptowalut. W Stake staramy się, aby nasi gracze byli na bieżąco informowani.

Link to comment
Share on other sites

  • Moderator
On 6/15/2022 at 11:44 AM, oscar said:

Thank you for the huge amount of work you put into the translation. Unfortunately the entire support articles translation was done months ago and we are waiting for it to be uploaded by the appropriate department.

Please do not report any further missing translations for https://help.stake.com/. When the Polish version appears here, then you can report all kinds of issues

You both reported the same thing. I will think about how to change this and apply the appropriate fix - it is very possible that the translation will not change at all.

Referring to what you have written "Zysk / Strata" is not a proper form either, because in case of a bet for $15 on a multiplier of 1.1 our loss would be $15 and profit $1.5

so will that be fixed and rewarded :P?

Link to comment
Share on other sites

  • Moderator

image.thumb.png.8480ca1c46c2e7e4504ba3e37a716052.png

 

 

EDIT:

 

image.png.e0ffb880483763851fc1465787a34d96.png

i wasnt so fast to catch it on screen, but while taking the rakeback when there is 1 min left to get it there is:
"Spróbuj ponownie za minuta"

(try again in a minute)

Where it should be "za minutę" and not "za minuta"

Edited by Michper_
Link to comment
Share on other sites

525614329_Screenshot_20220620-0017512.thumb.png.92f682226b188361a7f3e4bce19ed4b8.png

The word "na" was probably translated from the english word "on". In Polish it make no sense in this case to use it. It should be deleted or changed with word "dnia" which means a day.

I see another strange thing in this bet slip. At the top there is a word "Postaw" probably translated from a "bet" word. It should be "Zakład".

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
On 6/30/2022 at 8:52 PM, Carollzinha said:

@spiderpajak, @Ferrarek, @babojaga, @Kosi55 and @spiman417 please drop me your Stake usernames so I can send you a bonus next Friday

 

 

Dear Carol this was your latest post in this topic anywhere..

 

 

Suomen has NO translation forum sub sections and I've already begin to find translation errors..

 

 

 

I can provide more but don't wanna spam off topic but there is no other place to post these..

 

 

 

@vitamindmt is my stake name btw :D I'm the one who found all the French errors :D 

suomeneverton.png

Link to comment
Share on other sites

On 6/15/2022 at 12:37 PM, Michper_ said:

Zysk can be negative as well and it will match this. In Poland we do use this when we have any variance. Just as profit in english can also be negative.

"Zysk" on the minus is called "strata". Despite this, we can't use the word "zysk" because in the case of betting on some games it looks like this:

obraz.thumb.png.5d396480ec43f5f7ec1d4756bbe14636.png

As you can see in this case the nomenclature is correct. Thanks for pointing it out, but don't try to force a change. The fix in this case must be implemented by the developers since it involves changes in the code, not just translation. It has been reported.

On 6/19/2022 at 10:53 PM, Michper_ said:

image.thumb.png.8480ca1c46c2e7e4504ba3e37a716052.png

 

 

EDIT:

 

image.png.e0ffb880483763851fc1465787a34d96.png

i wasnt so fast to catch it on screen, but while taking the rakeback when there is 1 min left to get it there is:
"Spróbuj ponownie za minuta"

(try again in a minute)

Where it should be "za minutę" and not "za minuta"

I found no such thing in the system. What text shows up in the English version? How can I reproduce this error?

On 6/20/2022 at 12:30 AM, Kituna said:

525614329_Screenshot_20220620-0017512.thumb.png.92f682226b188361a7f3e4bce19ed4b8.png

The word "na" was probably translated from the english word "on". In Polish it make no sense in this case to use it. It should be deleted or changed with word "dnia" which means a day.

I see another strange thing in this bet slip. At the top there is a word "Postaw" probably translated from a "bet" word. It should be "Zakład".

The first issue should be fixed now. Thanks!

The second one was already reported in this thread. Before posting, please make sure your report it's not duplicated.

On 7/5/2022 at 12:10 PM, Stevan said:

Can you check statistics page, hide is not translated:
image.png

Good catch. To be fair, it looks like some kind of error on the part of the developers and there is no translation available for it, but it is a correct report. Thank you

On 7/5/2022 at 10:09 AM, VitaminDMT said:

 

 

Dear Carol this was your latest post in this topic anywhere..

 

 

Suomen has NO translation forum sub sections and I've already begin to find translation errors..

 

 

 

I can provide more but don't wanna spam off topic but there is no other place to post these..

 

 

 

@vitamindmt is my stake name btw :D I'm the one who found all the French errors :D 

suomeneverton.png

Everton was announced on July 1 as our partner (5 days before your post, 3 business days). Give some time for the tech team to work to get this posted. This page is already translated, awaiting to be uploaded

@morganek can you confirm the issue is fixed and you can see a correct number under "wypłata"?

Edited by oscar
Typo
Link to comment
Share on other sites

On 7/5/2022 at 5:09 AM, VitaminDMT said:

 

 

Dear Carol this was your latest post in this topic anywhere..

 

 

Suomen has NO translation forum sub sections and I've already begin to find translation errors..

 

 

 

I can provide more but don't wanna spam off topic but there is no other place to post these..

 

 

 

@vitamindmt is my stake name btw :D I'm the one who found all the French errors :D 

suomeneverton.png

Did you try to scroll down the forum?

https://stakecommunity.com/board/320-finnish/

@Kituna, @Ferrarek, @Norigumi1, @Michper_, @morganek and @Stevan please drop me your Stake usernames in order to get some bonuses next Friday

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

I am not sure about this one cause i am mostly sports player but from time to time i like to play casino games. I was a little bit confused about that one.

161169361_Screenshot_20220726-2240502.thumb.png.596d29d0c6f5d14a2da808148eb41f40.png

Category "Z opcją wpisowego". First i thought that this is category for some kind of tournaments or poker games maybe? But then when i clicked on it i realized that it is category for buy-in option slots. I am not sure how to translate it correctly and to keep short form. Maybe "Z opcją zakupu free spins"?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...